Intia

Japani

Japani

R Japan 15325 kHz


NSB R Tanpa 3945 kHz


KBC Fukuoka 1413 kHz


RSK Okayama 1494 kHz


Bunka Hoso 1134 kHz


TBC Sendai 1260 kHz


WBS Wakayama 1431 kHz


RAB Aomori 1233 kHz


MBS Osaka 1179 kHz


RF R Nippon, Jokohama 1422 kHz


RCC Hiroshima 1350 kHz


RKB Fukuoka 1278 kHz


RKB Kitakyushu 1197 kHz


GBS Gifu 1431 kHz


HBC Sapporo 1287 kHz


HBC Obihiro 1269 kHz


STV Sapporo 1440 kHz


STV Asahikawa 1197 kHz


OBC Osaka 1314 kHz


ROK Okinawa 864 kHz


BSN Niigata 1116 kHz


YBC Yamagata 918 kHz


JRT Tokushima 1269 kHz


R Kansai Toyooka 1395 kHz


KRY Yamaguchi 765 kHz


BSS Tottori 1431 kHz


RNC Takamatsu 1449 kHz


NHK2 Akita 774 kHz


NHK2 Osaka 828 kHz


NHK2 Kanazawa 1386 kHz


NHK2 Niigata 1593 kHz


NHK2 Sapporo 747 kHz


NHK2 Fukuoka 1017 kHz


NHK2 Morioka 1386 kHz


NHK2 Kumamoto 873 kHz


NHK1 Kanazawa 1224 kHz


NHK1 Sendai 891 kHz


NHK2 Okinawa 1125 kHz


NHK1 Matsue 1296 kHz


NHK1 Tokio 594 kHz


NHK1 Niigata 837 kHz


NHK2 Fukushima 1602 kHz


NHK2 Aomori 1521 kHz


NHK2 Matsuyama 1512 kHz


NHK2 Kitakyushu 1602 kHz


NHK1 Takamatsu 1368 kHz


NHK1 Kitami 1188 kHz


NHK1 Asahikawa 621 kHz
NHK1 Enbetsu 792 kHz


NHK1 Wakkanai 927 kHz


NHK2 Oita 1467 kHz


NHK2 Iida 1476 kHz


NHK2 Matsumoto 1512 kHz


NHK1 Fukui 927 kHz


NHK2 Okayama 1386kHz